Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

§ 1

 1. Świetlica prowadzona przez szkołę jest przeznaczona dla uczniów z klas            I– VIII.
 2. Grupa świetlicowa jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących opieki wynosić będzie co najmniej jedną grupę wychowawczą. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników i liczy do 25 osób.
 3. W miarę wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjmowani do świetlicy             w trakcie roku szkolnego.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych szkoły. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor Szkoły.

§ 2

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

§ 3

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:

 1. Prowadzenie działalności wychowawczej.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniem przed i po lekcjach.
 3. Zorganizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 5. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 7. Kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej           w pomieszczeniach i na powietrzu w ramach stymulowania rozwoju fizycznego.
 9. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 10. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego.
 11. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higieny.

§ 4

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się na początku roku szkolnego (w pierwszych tygodniach nauki), w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez Dyrektora komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w skład której wchodzą: Dyrektor, pedagog, wychowawcy  świetlicy. 
 4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci: 

– obojga rodziców pracujących,

– dzieci z klas I-III,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– dzieci z rodzin wielodzietnych,

– z rodzin, w których sytuacja materialna i rodzinna jest trudna,

– rodzin zastępczych,

–  dojeżdżających do szkoły,

 • z klas IV-VIII (w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy),
 • w przypadku, gdy szkoła znajdzie się w czerwonej lub żółtej strefie pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności maja dostęp dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 
 1. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać   z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy
 2. Harmonogram rekrutacji określa Dyrektor szkoły w porozumieniu                      z wychowawcami  świetlicy. Podany jest on do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 3. Po zakończeniu rekrutacji, o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

II. Zasady ogłaszania wyników rekrutacji:

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy jest dostępna do wglądu u wychowawcy świetlicy.

§ 5

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

2. Świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

3. Praca świetlicy odbywa się zgodnie z rocznym planem pracy. Plan układają nauczyciele świetlicy, uwzględniając zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły.

4. Wychowawca  świetlicy przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działalności świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym podczas pierwszego ogólnego zebrania z rodzicami.

5. Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z miesięcznym planem pracy. Zajęcia programowe dostosowane są do treści, zainteresowań i aktywności dzieci.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom ustala się następujące zasady:

 • Na początku każdego roku szkolnego rodzice składają pisemne oświadczenia, określające sposób powrotu dziecka ze świetlicy. W przypadku, gdy uczeń będzie odbierany przez osoby trzecie, rodzic ma obowiązek przedłożyć upoważnienie z imiennym wykazem osób uprawnionych przez rodziców do odebrania ucznia oraz numerem dowodu osobistego. Osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć ukończone 18 lat. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. Upoważnienie powinno zawierać podpisy obojga rodziców.
 • W przypadku, gdy rodzic zezwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez ucznia, składa pisemne oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Na oświadczeniu wpisuje godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
 • Uczeń ma obowiązek zgłosić się do świetlicy niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 • Uczeń, który chce wyjść ze świetlicy poza wcześniejszymi ustaleniami zapisanymi na oświadczeniu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców. Ustna prośba dziecka nie będzie uwzględniana.
 • Każdorazowe zwolnienie dziecka ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone na zgłoszeniu rodzic zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.            
 • Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci ze świetlicy w czasie wskazanym w tygodniowym planie pracy świetlicy, podanym na początku roku szkolnego.
 • W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez rodziców lub osoby wskazane w oświadczeniu, nauczyciel:
 • niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i ustala kto i kiedy odbierze dziecko,
 • zapewnia uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego ustalonego z rodzicami rozwiązania problemu,
 • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu                         z rodzicami zawiadamia policję.
 • Rodzic zobowiązany jest w formie ustnej lub pisemnej, powiadomić nauczyciela świetlicy, że uczeń po lekcjach nie będzie uczestniczył                     w zajęciach świetlicowych. Lekceważenie tej zasady przez rodziców, może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w oświadczeniu, rodzic zobowiązany jest przekazać pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej dziecko. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
 • W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć świetlicowych, nauczyciel postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć lub terenu szkoły przez ucznia. Powiadamia o zdarzeniu rodziców/ opiekunów.
 • Uczeń może być wykreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy                w przypadku nieusprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności.

§ 6

Prawa i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy określają ,,Zasady Bycia Razem” opracowane wspólnie z uczestnikami świetlicy na początku roku szkolnego.

 1. Uczeń, przebywający w świetlicy, zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
 2. Uczeń bierze udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 3. W świetlicy, jak i na terenie całej szkoły, uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 4. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 5. W świetlicy przez cały rok szkolny istnieje obowiązek zmiany obuwia.
 6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

Zasady  dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

 1. W świetlicy  odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 2. Stoliki rozmieszczone są w świetlicy w odległości min. 1,5m.
 3. Przy jednym stoliku może siedzieć 
 4. Środki do dezynfekcji rąk  umieszczone są w świetlicy szkolnej przy biurku wychowawcy.
 5. Uczniowie pod nadzorem wychowawcy korzystają ze środków dezynfekujących.
 6. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywanie dzieci w świetlicy, w tym szczególnie przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§ 7

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami i oczekiwaniami wychowawców.
 5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Odnotowywanie godziny przyjazdu do szkoły i wyjazdu ze szkoły uczniów, którzy korzystają z przejazdu busem.
 7. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 8. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 12. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§ 8

Dokumentacja świetlicy:

 • Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 • Miesięczne plany pracy znajdujące się w dzienniku świetlicy.
 • Rozkład zajęć.
 • Dzienniki zajęć.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

§ 9

 1. Wychowawcy świetlicy zapewniają możliwość zapoznania się z Regulaminem wszystkim członkom społeczności świetlicowej.
 2. Regulamin dostępny jest w świetlicy, na stronie internetowej szkoły oraz      u Dyrektora Szkoły.

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2020 r.

Psy są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawostkami na temat psów. 
https://www.youtube.com/watch?v=NBhkPMPY81E

Drogie dzieci pamiętajcie o higienie rąk.  https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

1 listopada to tradycyjny dzień wizyt na grobach bliskich. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, zachęcamy do rozłożenia wizyt na nekropoliach na kilka dni. Wybierającym się na cmentarze przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa. Zachowujmy dystans i dezynfekujmy ręce. Na filmie można zobaczyć , jak samodzielnie wykonać stroik na grób. 
Wiązanka na Wszystkich Świętych na florecie.
https://www.youtube.com/watch?v=gk99EbFFMW0

“Co można zrobić z jesiennych  liści https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/09/co-mozna-zrobic-z-lisci/

 Kto ty jesteś? Patriota mały

 1. Przypomnij sobie wiersz pt.”Kto ty jesteś? 
 1. Zgadnij zagadkę 

    Wzbija się wysoko w górę,
         mówi, że jest ptaków królem.
         W górach mieszka wielki ptak,
         to jest Polski naszej znak.
         Zobaczysz go kiedyś może.
         To jest właśnie … 

         Biel na niej jest i czerwień,
         powiewa, gdy wiatr się zerwie.
         Wciągnięta na masztu szczyt,
         wisi od świtu po świt.

 1. Odpowiedz na pytanie: Kto to jest patriota?

Pomoże Ci w tym piosenka

 1. Posłuchaj o Mazurku Dąbrowskiego i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Zapraszam do przeczytania wiersza Marii Kownackiej “W spiżarni”

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty
złoty miód w słoiku.
I cebula w wianuszku
i grzybki suszone
są główki kapusty
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.
 

– Co to jest spiżarnia?
-Jakie zapasy były na półkach w spiżarni?

PCHŁA SZACHRAJKA to kolorowe widowisko dla najmłodszych widzów, w czasie którego, dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą, krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysłowa scenografia przenosi widzów do kolejnych miejsc, jakie odwiedza bohaterka. Muzyka lat 20-tych, barwna scenografia, wartka gra aktorska sprawiają, że widzowie się bawią fantastycznie. Odwiedzając kolejne miejsca, przemierza lądy i morza, by dostarczyć dzieciom wiele emocji, a także niezliczonych powodów do śmiechu. Barwne lalki i wesołe piosenki sprawią, że najmłodsi widzowie pokochają teatr i zapoznają się z najlepszą literaturą dziecięcą.

„Przygoda krasnala Radusia”

Pewnego jesiennego dnia do Krasnala Radusia przyleciał wróbelek. Wróbelek zaprosił krasnala na spacer po lesie. Gdy tak spacerowali Raduś zobaczył stertę liści pod drzewem.
-Spójrz wróbelku, kto tu naniósł tyle liści? – zapytał wróbelka krasnal
Rozejrzyj się Radusiu dookoła i zobacz, że już przyszła jesień. Drzewa gubią liście, robi się coraz zimniej i dni są coraz krótsze. Zwierzęta przygotowują sobie domy na zimę, a to jest legowisko jeża – odpowiedział wróbelek.
Wróbelek i krasnal Raduś poszli dalej. Patrzą, a tu niedźwiedź kopie wielki dół. Zaskoczony krasnal pyta:
-Misiu, co ty robisz?
-Szykuję sobie gawrę.
-A co to jest gawra?
-Zimowe mieszkanie niedźwiedzia, czyli jama wyścielona liśćmi, która osłania od mrozu   i wiatru. Nasi spacerowicze postanowili nie przeszkadzać misiowi, pożegnali się z nim  i poszli dalej.
Krasnal Raduś i wróbelek poszli dalej ścieżką przez las, postanowili sprawdzić jak inne zwierzęta przygotowują się do zimy.
Szli i szli, aż wreszcie spotkali wiewiórkę Rudą Kitkę. Hałabała zawołał ją, ale ona nie zwróciła na niego uwagi. Dopiero, gdy podbiegli z wróbelkiem bardzo blisko zauważyła ich.
-Dzień dobry Ruda Kitko- Przywitali się krasnal i wróbelek- Może pospacerujesz z nami?- Zapytali.
-Chętnie bym z wami poszła, ale nie mam teraz czasu. Zbieram orzeszki, szyszki, żołędzie, grzyby, które chowam w swoich dziuplach i zakopuję w ziemi. Mam tych spiżarni dużo, więc wiele czasu zajmuje mi ich zapełnienie. Dlatego nie boję się srogiej zimy, bo będę miała co jeść.
Ruda Kitka zabrała się z powrotem do pracy, a krasnal Raduś pożegnał się z wróbelkiem   i pobiegł do domu, żeby sprawdzić swoje zapasy.

3.Odpowiedz na pytanie: Jak niedźwiedź  i wiewiórka przygotowali się do zimy? 

Opowiadanie przeczytaj przy dźwiękach utworu Antonia Vivaldiego „Jesień”

Jeżeli posiadasz w domu np. suche liście, kasztany, gałązki, żołędzie zrób z nich laurkę jesienną i wyślij na maila sp21izabela.ogryzek@gmail.com  Wspólnie zrobimy jesienną gazetkę.