Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

  Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 21im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie

 1. Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej.

§ 1

 1. Świetlica prowadzona przez szkołę jest przeznaczona dla uczniów z klas  I– VIII.
 2. Grupa świetlicowa jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących opieki wynosić będzie co najmniej jedną grupę wychowawczą. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników i liczy do 25 osób.
 3. W miarę wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjmowani do świetlicy w trakcie roku szkolnego.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych szkoły. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor Szkoły.

§ 2

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej   i zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

§ 3

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:

 1. Prowadzenie działalności wychowawczej.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniem przed i po lekcjach.
 3. Zorganizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 5. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 7. Kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu w ramach stymulowania rozwoju fizycznego.
 9. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 10. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego.
 11. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higieny.

§ 4

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się na początku roku szkolnego   (w pierwszych tygodniach nauki), w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły  w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez Dyrektora komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w skład której wchodzą: Dyrektor, pedagog, wychowawcy  świetlicy. 
 4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci: 

– obojga rodziców/opiekunów pracujących,

– dzieci z klas I-III,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– dzieci z rodzin wielodzietnych,

– z rodzin, w których sytuacja materialna i rodzinna jest trudna,

– rodzin zastępczych,

–  dojeżdżających do szkoły,

– z klas IV-VIII (w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy).

 1. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy
 2. Harmonogram rekrutacji określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami  świetlicy. Podany jest on do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń    i stronie internetowej szkoły.
 3. Po zakończeniu rekrutacji, o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

II. Zasady ogłaszania wyników rekrutacji:

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy jest dostępna do wglądu u wychowawcy świetlicy.

§ 5

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

2. Świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

3. Praca świetlicy odbywa się zgodnie z rocznym planem pracy. Plan układają nauczyciele świetlicy, uwzględniając zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły.

4. Wychowawca  świetlicy przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działalności świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym podczas pierwszego ogólnego zebrania  z rodzicami.

5. Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z miesięcznym planem pracy. Zajęcia programowe dostosowane są do treści, zainteresowań i aktywności dzieci.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom ustala się następujące zasady:

 • Na początku każdego roku szkolnego rodzice składają pisemne oświadczenia, określające sposób powrotu dziecka ze świetlicy. W przypadku, gdy uczeń będzie odbierany przez osoby trzecie, rodzic ma obowiązek przedłożyć upoważnienie   z imiennym wykazem osób uprawnionych przez rodziców do odebrania ucznia oraz numerem dowodu osobistego. Osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć ukończone 18 lat. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. Upoważnienie powinno zawierać podpisy obojga rodziców.
 • W przypadku, gdy rodzic zezwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez ucznia, składa pisemne oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Na oświadczeniu wpisuje godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
 • Uczeń ma obowiązek zgłosić się do świetlicy niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 • Uczeń, który chce wyjść ze świetlicy poza wcześniejszymi ustaleniami zapisanymi na oświadczeniu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców. Ustna prośba dziecka nie będzie uwzględniana.
 • Każdorazowe zwolnienie dziecka ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone na zgłoszeniu rodzic zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.            
 • Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci ze świetlicy w czasie wskazanym    w tygodniowym planie pracy świetlicy, podanym na początku roku szkolnego.
 • W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez rodziców lub osoby wskazane w oświadczeniu, nauczyciel:
 1. niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i ustala kto i kiedy odbierze dziecko,
 2. zapewnia uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego ustalonego  z rodzicami rozwiązania problemu,
 3. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia policję.
 • Rodzic zobowiązany jest w formie ustnej lub pisemnej, powiadomić nauczyciela świetlicy, że uczeń po lekcjach nie będzie uczestniczył w zajęciach świetlicowych. Lekceważenie tej zasady przez rodziców, może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w oświadczeniu, rodzic zobowiązany jest przekazać pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej dziecko. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
 • W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć świetlicowych, nauczyciel postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć lub terenu szkoły przez ucznia. Powiadamia o zdarzeniu rodziców/ opiekunów.
 • Uczeń może być wykreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy w przypadku nieusprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności.

§ 6

Prawa i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy określają ,,Zasady Bycia Razem” opracowane wspólnie z uczestnikami świetlicy na początku roku szkolnego.

 1. Uczeń, przebywający w świetlicy, zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
 2. Uczeń bierze udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 3. W świetlicy, jak i na terenie całej szkoły, uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 4. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 5. W świetlicy przez cały rok szkolny istnieje obowiązek zmiany obuwia.
 6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

§ 7

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami   i oczekiwaniami wychowawców.
 5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Odnotowywanie godziny przyjazdu do szkoły i wyjazdu ze szkoły uczniów, którzy korzystają z przejazdu busem.
 7. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 8. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 12. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§ 8

Dokumentacja świetlicy:

 • Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 • Miesięczne plany pracy znajdujące się w dzienniku świetlicy.
 • Rozkład zajęć.
 • Dzienniki zajęć.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 • Upoważnienie do odbioru dziecka

§ 9

 1. Wychowawcy świetlicy zapewniają możliwość zapoznania się z Regulaminem wszystkim członkom społeczności świetlicowej.
 2. Regulamin dostępny jest w świetlicy, na stronie internetowej szkoły oraz            u Dyrektora Szkoły.

§ 10

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci:
 1. pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej,
 2. rodziców pracujących,
 3. dojeżdżające do szkoły (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżdżące busem, zamieszkałe w odległym miejscu)
 1. Podczas pobytu w świetlicy dziecko:
 • przestrzega zasad higieny, w tym regularnie dba o higienę rąk,
 • zachowuje odpowiedni dystans od innych uczniów,
 • korzysta tylko z własnych przyborów, podręczników, materiałów, które każdorazowo zabiera do domu,
 • nie wymienia się swoimi rzeczami z innymi dziećmi,
 • nie przynosi ze sobą niepotrzebnych przedmiotów,
 • systematycznie korzysta z zajęć na świeżym powietrzu.
 1. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się na biurku wychowawcy świetlicy, a dziecko korzysta z niego pod nadzorem opiekuna.
 2. Pomieszczenie jest wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Rodzic/opiekun odbierający dziecko zawiadamia o tym portiera, który przekazuje informację do świetlicy. Rodzic/opiekun czeka na dziecko przed wejściem do szkoły lub na portierni, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa związanych    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (zachowanie dystansu min. 1,5 m od innego rodzica/opiekuna z dzieckiem oraz pracowników szkoły, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Traci moc Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2020 r.