Rekrutacja do klasy 1

Zapraszamy do Naszej szkoły!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.12.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do klasy I można składać w terminie od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska dla kandydatów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. oraz nr PR.00073.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców. W przypadku, gdy dziecko z obwodu naszej szkoły zostanie zapisane (przyjęte) do innej szkoły podstawowej należy o tym powiadomić sekretariat osobiście lub telefonicznie (32 2439090).

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej: Barbary,  Biskupa Wilhelma Pluty, Brygadzistów (od 1 do nr 10 ),  Józefa Chełmońskiego, Dojazdowa, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Jagiełły, Józefa, Kasztanowa, Klonowa, Kopalniana (od 1 do nr 10 ), Wojciecha Korfantego (od 1 do nr 18 ), ks. Ludwika Tunkla od nr 24 do końca, Jacka Malczewskiego, Stanisława Moniuszki, Strumykowa, Sztygarska (od 1 do nr 10 ), Śląska, Świętochłowicka, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zjednoczenia.

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie w godzinach 7.30 – 14.30. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w w/w godzinach. Dodatkowo dokumenty (wnioski lub zgłoszenia) można wysłać drogą elektroniczną na adres: sp21ruda@poczta.onet.pl w tytule “rekrutacja 2021/2022”. Możliwy jest również w tej sprawie kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 322439090. Prosimy, w miarę możliwości o dwustronne drukowanie tych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Uchwały Rady Miasta

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 – z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami – spoza obwodu szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – do zapoznania się