Logopeda

Logopeda: mgr Magdalena Waniek i mgr Katarzyna Krawczyk

Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:

1) Przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych (badania mowy
przeprowadzane są na początku roku szkolnego);
2) Diagnozowanie logopedyczne;
3) Organizowanie pomocy logopedycznej;
4) Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniając
indywidualne potrzeby uczniów;
5) Współpraca z nauczycielami, pedagogiem , psychologiem,
(wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych);
6) Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej (zapobieganie
powstawaniu zaburzeń komunikacyjnych);
7) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy;
8) Współpraca z rodzicami;
9) Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów (laryngolog,
ortodonta);
10) Prowadzenie terapii logopedycznej:

 • objęcie opieką logopedyczną dzieci wymagających terapii,
 • korygowanie wad wymowy,
 • rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji
  mowy,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • systematyczne prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej,
 • stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego,
 • usprawnianie procesów wzrokowo-ruchowo-słuchowych,
 • udzielanie porad i wskazówek,
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych.