Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 21 w Ruda Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27
  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona www.sp21ruda.edu.pl została zaprojektowana tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami zwiększającymi dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • brak mapy serwisu.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

Adres: ul.ks.Ludwika Tunkla 125
41-707 Ruda Śląska
tel. 32 2439090
e-mail: sp21ruda@poczta.onet.pl

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

– lokalizacja ul. ks. Ludwika Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

  • od ulicy Tunkla 125 (nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych),
  • od parkingu szkolnego – wejście główne (za drzwiami schody prowadzące na parter budynku, na schodach znajduje się pochylnia, która nie jest automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby),
  • od ulicy Tunkla 125 (wejście boczne na salę gimnastyczną – dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym od strony parkingu szkolnego (portiernia) są pracownicy obsługi.

Nad wejściem głównym do budynku brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


Na parkingu szkolnym (przed wejściem) wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami.

W budynku nie ma windy.

Sekretariat Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku, nie jest dostępny bez barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

Adres: ul.ks.Ludwika Tunkla 125
41-707 Ruda Śląska
tel. 32 2439090
e-mail: sp21ruda@poczta.onet.pl

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedury i wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich