Procedura nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394)

  1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy lub naukę zdalną. 
  2. Jeśli szkoła znajdzie się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu trybu hybrydowego lub zdalnego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę na podstawie  na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może ona zostać narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  3. Decyzja o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe będzie zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej  o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną. 
  4. W przypadku, gdy szkoła przechodzi na naukę zdalną wówczas obowiązuje  „Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
  5. W przypadku, gdy szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym mogą obowiązywać następujące modele: a) model wyłączenia jednego oddziału/kilku oddziałów z pracy stacjonarnej uczniowie wybranych klas uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie klas wyłączonych w kształceniu na odległość,

b) model mieszany

podział oddziałów w szkole na pół i ustalenie, że w pierwszym tygodniu na zajęciach stacjonarnych uczestniczy jedna grupa uczniów, a druga grupa w tym czasie ma kształcenie na odległość – w następnym tygodniu zamiana grup

c) model nauczania zdalnego dla wszystkich oddziałów 

6. Szkoła w trakcie nauczania hybrydowego i zdalnego realizuje plan pracy szkoły, a zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

Procedura obowiązuje od 1.09.2020