Szanowni Państwo poniżej znajdują się najważniejsze informacje i dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do klasy pierwszej na rok 2018/2019.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 - do klasy I Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin do: 16.03.2018 r. (wzór zgłoszenia do pobrania  na stronie głównej www.sp21ruda.edu.pl lub w sekretariacie szkoły).

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.
 Termin: 05.03.2018r. – 16.03.2018r.  (wzór wniosku do pobrania na stronie głównej www.sp21ruda.edu.pl lub w sekretariacie szkoły).

Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa Zarządzenie Nr 0050.2.22.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dn. 26.01.2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej

Oświadczenie dla rodziców prowadzących działalność gospodarczą

Oświadczenie o rodzeństwie w przedszkolu

Oświadczenie o rodzeństwie w szkole

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły