Uchwała nr 1/2018/2019
z dnia 13 września 2018 r.

Aneks nr 1 z dn. 13.09.2018 r.
Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 21
im. Biskupa Wilhelma Pluty
w Rudzie Śląskiej.

 

 

1.W paragrafie 36 ustęp 6 słowa
„W szkole funkcjonuje zespół d/s wewnętrznej ewaluacji. Wchodzą do niego
nauczyciele wskazani przez Dyrektora. Do jego zadań należy:”
Uzyskują brzmienie
„W szkole funkcjonuje zespół d/s badań wewnętrznych i analiz. Wchodzą do niego
nauczyciele wskazani przez Dyrektora. Do jego zadań należy:
1) opracowanie harmonogramu badań wewnętrznych,”
2.W paragrafie 36 ustęp 9 słowa
„W szkole działa zespół do spraw promocji szkoły, w skład którego wchodzą
nauczyciele powołani przez Dyrektora Szkoły, jego zadania to kontakt
z mediami.”
Uzyskują brzmienie
„W szkole działa zespół do spraw promocji szkoły, w skład którego wchodzą
nauczyciele powołani przez Dyrektora Szkoły, jego zadania to
1) umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku;
2) nawiązane współpracy z innymi placówkami;
3) kontakt z mediami”.

3.W paragrafie 50 ustęp 6 punkt 2 słowa
„ opinie uczniów klasy”
Uzyskują brzmienie
„ opinie uczniów klasy wyrażoną anonimowo w formie pisemnej.”