Pedagog

Godziny pracy pedagoga:
poniedziałek: 9.30-14.35
wtorek: 11.00 – 17.00
środa: 10.30 – 13.30
czwartek: 10.35 – 14.35
piątek: 10.30 – 12.30

Pedagog szkolny: mgr Alicja Krawczyk

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie
przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilak-
tyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na
rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez
uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole
nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.