Psycholog

Godziny pracy psychologa:
poniedziałek: 11.00 – 12.30, 13.30 – 16.00
wtorek:10.35 – 11.35, 14.45 – 16.45
środa: 9.40 – 10.40
czwartek: 12.40 – 13.40
piątek: 8.30 – 9.30

Psycholog szkolny: mgr Katarzyna Prajsnar

Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących
uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz
wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju
ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i
interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku
kształcenia i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów nauczycieli
w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły.